Notowania

TXM: strona spółki
15.11.2017, 8:12

TXM Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Emitent") informuje, że dnia 14 listopada 2017 roku otrzymał rezygnację Pana Krzysztofa Tomczyka z funkcji Wiceprezesa zarządu Emitenta.
Jako przyczynę rezygnacji Pan Krzysztof Tomczyk wskazał ważne przyczyny osobiste. Pan Krzysztof Tomczyk pełnił funkcję Członka Zarządu TXM S.A. od 2013 roku, jego obowiązki zostaną podzielone pomiędzy obecnie funkcjonujący Zarząd. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty