Notowania

TAURONPE: strona spółki
28.12.2017, 10:46

TPE Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2018 roku

W związku z §103 ust. 1 oraz §101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] („Rozporządzenie") Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2018:
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017 – 13 marca 2018 r. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 – 13 marca 2018 r. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2017 – 13 marca 2018 r. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 16 maja 2018 r. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. – 22 sierpnia 2018 r. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 6 listopada 2018 r. Jednocześnie Spółka informuje, że: - na podstawie §83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową, - na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz za II kwartał 2018 r., - na podstawie §83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

Inne komunikaty