AWBUD: strona spółki
3.01.2018, 23:53

AWB Rozwiązanie przez Inwestora umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2018 roku otrzymał od pełnomocnika Genfer Hotel Łódź Sp. z o.o. w Warszawie („Inwestor”), pisemne oświadczenie opatrzone datą 27 grudnia 2017 roku o rozwiązaniu umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 16A („Umowa”) zawartej pomiędzy Emitentem a Inwestorem w dniu 26 kwietnia 2017 roku. O zawarciu Umowy Emitent informował raportem bieżącym numer 24/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku. Podstawą oświadczenia o rozwiązania Umowy wskazaną przez Inwestora jest opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Pismo pełnomocnika Inwestora odnosi się także do rozliczenia kary umownej w kwocie 720.000,00 złotych oraz zawiera zastrzeżenie o możliwości wystąpienia przez Inwestora z roszczeniem o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej. Emitent nie zgadza się z zarzutami Inwestora. Emitent analizuje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w świetle zdarzeń związanych z realizacją jej przedmiotu oraz wobec rzeczywistych przyczyn opóźnienia a także w kontekście renegocjacji warunków Umowy, które Emitent prowadził z Inwestorem w dobrej wierze. Stanowisko Emitenta na piśmie zostanie przedstawione Inwestorowi bez zbędnej zwłoki.
Rozwiązanie przez Inwestora Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.

Inne komunikaty

Notowania