Notowania

BOGDANKA: strona spółki
16.01.2018, 10:03

LWB Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:
1. Raporty okresowe za 2017 rok: - Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - 23 marca 2018 roku - Skonsolidowane Sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok - 23 marca 2018 roku. 2. Raporty okresowe za 2018 rok: a) Skonsolidowane raporty kwartalne: - za I kwartał 2018 roku - 24 maja 2018 roku - za III kwartał 2018 roku - 23 listopada 2018 roku. Spółka informuje, że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku i II kwartał 2018 roku. Spółka składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259. b) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 13 września 2018 roku. Spółka informuje, iż publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową nastąpi na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki, w serwisie Relacji Inwestorskich (www.ri.lw.com.pl). Podstawa prawna ogólna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty