Notowania

OEX: strona spółki
31.01.2018, 16:24

OEX Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd OEX S.A. z siedzibą Warszawie (dalej: „OEX S.A.”, „Emitent”) określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2018 r. :
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 16.05.2018 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 15.11.2018 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 06.09.2018 r. Raport roczny za 2017 r. – 10.04.2018 r. Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 10.04.2018r. Działając zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi oraz ostatni kwartał 2018 r. Działając zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia, OEX S.A. niniejszym oświadcza, że zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne obejmujące kwartalną informację finansową, zawierającą informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia i w związku z tym nie będzie przekazywać odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych. Ponadto, działając w oparciu o §83 ust. 3 Rozporządzenia, OEX S.A. oświadcza, że zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania, zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i w związku z tym nie przekaże odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego.

Inne komunikaty