Notowania

ATCCARGO: strona spółki
12.02.2018, 17:08

ATA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, w związku z otrzymanym w dniu 12 lutego 2018 roku zawiadomieniem o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki, działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, zgodnie z art. 17 ust. 4 MAR.
W dniu 29 listopada 2017 r. Zarząd Spółki, podjął decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej o toczących się negocjacjach pomiędzy akcjonariuszem Emitenta, tj. Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, a spółką Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, zmierzających do zawarcia transakcji zbycia znacznego pakietu akcji Emitenta („Informacja Poufna). Jednocześnie, w ocenie Emitenta, otrzymanie zawiadomienia od podmiotu Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki, zważywszy na obowiązek Emitenta do niezwłocznego przekazania tegoż zawiadomienia do publicznej wiadomości wynikający z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uzasadnia obowiązek niezwłocznego ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej wynikający z art. 17 ust. 7 MAR, tj. w sytuacji, kiedy poufność opóźnionej informacji poufnej nie jest już dłużej gwarantowana. Stosownie do treści art. 17 ust. 4 MAR Emitent, niezwłocznie po podaniu Informacji Poufnej do publicznej wiadomości, poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji i złoży pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w przytoczonym przepisie. Treść opóźnionej informacji poufnej, sporządzona na dzień 29 listopada 2017 roku: Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, informuje, iż w dniu 29 listopada 2017 r. powziął informację o podpisaniu, w związku z prowadzonymi negocjacjami, listu intencyjnego przez akcjonariusza Spółki, tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, zmierzającego do zawarcia transakcji zbycia znacznego pakietu akcji w postaci 500.000 akcji Emitenta na rzecz inwestora branżowego, tj. spółki Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, należącej do Worldwide Logistics Group, będącej największym, prywatnym operatorem logistycznym w Chinach, posiadającym 31 oddziałów na terenie Chin i 10 oddziałów za granicą. O zawarciu transakcji bądź o zakończeniu prowadzonych przez strony negocjacji dotyczących transakcji w inny sposób, Zarząd Emitenta poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI. Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, iż rozpoczęcie przedmiotowych negocjacji nie gwarantuje, że takowa transakcja zostanie de facto zrealizowana. Podstawa prawna: art. 17 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty