TAURONPE: strona spółki
13.02.2018, 11:48

TPE Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za 2017 r. i IV kwartał 2017 r.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za 2017 r. oraz za IV kwartał 2017 r.
Wybrane szacunkowe dane finansowe za 2017 r.: Przychody ze sprzedaży: 17 416 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 544 mln zł w tym: a) EBITDA segmentu Wydobycie: (83) mln zł b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 464 mln zł c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 283 mln zł d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 841 mln zł EBIT (zysk operacyjny): 1 805 mln zł Zysk netto: 1 388 mln zł CAPEX: 3 474 mln zł Wybrane szacunkowe dane operacyjne za 2017 r.: Produkcja węgla handlowego: 6,4 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 6,8 mln ton Produkcja energii elektrycznej brutto: 18,4 TWh Produkcja ciepła: 12,2 PJ Dystrybucja energii elektrycznej: 51,4 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 49,1 TWh) Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 34,9 TWh Wybrane szacunkowe dane finansowe za IV kwartał 2017 r.: Przychody ze sprzedaży: 4 545 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 667 mln zł w tym: a) EBITDA segmentu Wydobycie: (41) mln zł b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 78 mln zł c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 488 mln zł d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 150 mln zł EBIT (zysk operacyjny): 225 mln zł Zysk netto: 194 mln zł CAPEX: 1 257 mln zł Dług netto na dzień 31 grudnia 2017 r: 8 047 mln zł Wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2,3 Wybrane szacunkowe dane operacyjne za IV kwartał 2017 r.: Produkcja węgla handlowego: 1,8 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 1,8 mln ton Produkcja energii elektrycznej brutto: 4,4 TWh Produkcja ciepła: 4,3 PJ Dystrybucja energii elektrycznej: 13,1 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,6 TWh) Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9,4 TWh Istotne czynniki mające wpływ na wyniki IV kwartału 2017 r. (w porównaniu z IV kwartałem 2016 r.): a) przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w IV kwartale 2017 r. o 120 mln zł. W IV kwartale 2016 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 16 mln zł (brak wpływu na EBITDA), b) zwiększenie stanu rezerw, w szczególności z następujących tytułów: - utworzenie rezerwy w wysokości 55 mln zł na wypłatę premii jednorazowej dla pracowników (w tym segmenty: Wydobycie: 14 mln zł, Wytwarzanie: 11 mln zł, Dystrybucja: 23 mln zł, Sprzedaż 1 mln zł, Pozostałe 6 mln zł), - zwiększenie o 26 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnych opłat związanych ze służebnością przesyłu (segment Dystrybucja), - zwiększenie o 17 mln zł rezerw aktuarialnych z tytułu kosztów przeszłego zatrudnienia (segment Wydobycie), - zwiększenie o 27 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnego wzrostu podatku od nieruchomości dotyczącego majątku sieciowego (segment Dystrybucja), c) rozwiązanie części rezerwy w wysokości 14 mln zł na poczet ewentualnych kar nakładanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (segment Dystrybucja). Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2017 rok, którego publikację zaplanowano na 13 marca 2018 r.

Inne komunikaty

Notowania