Notowania

PTWP: strona spółki
14.02.2018, 14:51

PTW Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki Emitenta ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. do Spółki wpłynęło od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego fundusze, będące akcjonariuszami w Spółce Emitenta (Fundusze), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Fundusze, w związku z zawarciem w dniu 7 lutego 2018 r. transakcji nabycia akcji, osiągnęły 15,48 % ogólnej liczby głosów w spółce Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Szczegółowa treść otrzymanego zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty