Notowania

AZTEC: strona spółki
14.02.2018, 15:48

AZC Nabycie akcji spółki zależnej Bimecom S.A.

Zarząd spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent) zawiadamia o zakończeniu negocjacji w sprawie nabycia 45.000 akcji spółki zależnej Bimecom S.A. oraz o podpisaniu umów zakupu ww. akcji w dniu 14.02.2018 r. Emitent nabył ww. pakiet akcji spółki Bimecom S.A. od akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, za cenę równą ich wartości nominalnej, tj. 1,00 zł za akcję. W wyniku transakcji Emitent uzyskał 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Bimecom S.A.
Zarząd informował o podjęciu negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki zależnej Bimecom S.A. w Raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018.

Inne komunikaty