Notowania

PEKABEX: strona spółki
14.02.2018, 16:52

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Skanska Sverige AB z siedzibą w Szwecji umowy o roboty budowlane, podpisanej uprzednio przez Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta), której przedmiotem jest dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Kaj 306 w Malmo, w Szwecji („Umowa”).
Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. z tytułu realizacji Umowy wynosi 16 341 693 złotych. Pekabex Bet S.A. rozpocznie montaż elementów w dniu 11 czerwca 2018 r. i zakończy je w dniu 19 maja 2019 r. Terminy pośrednie zostaną ustalone między stronami. Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia Umowy lub terminu pośredniego w wysokości 1% wartości wynagrodzenia lub wartości opóźnionego etapu. Strony wprowadziły limit kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Płatność za wykonane roboty budowlane nastąpi zgodnie z ustalonym przez Strony planem płatności. Na jego podstawie Skanska Sverige będzie uprawniona do zatrzymania z każdej wystawionej przez Pekabex S.A. faktury 10%, aż do uzyskania 5% wartości wynagrodzenia. Kwota ta zostanie zwrócona po usunięciu wszelkich wad i usterek. Ponadto, w terminie 4 tygodni od podpisania Umowy, Pekabex Bet S.A. dostarczy gwarancję należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub innego zabezpieczenia w zaakceptowanego przez Skanska Sverige AB w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. Powyższe zabezpieczenie zostanie zredukowane po odbiorze inwestycji, planowanym na 11 czerwca 2020 r., do wartości 5% i będzie obowiązywać przez 2 lata. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie powyższego okresu. Prawem właściwym dla umowy jest prawo szwedzkie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABT 06 i ABT-U 07. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z Skanska Sverige AB od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 39 741 693,00 złotych netto.

Inne komunikaty