Notowania

URSUS: strona spółki
14.02.2018, 17:10

URS Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd URSUS S.A. (Emitent) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 r. otrzymał od POL-MOT Holding S.A. (KRS 0000016274) zawiadomienie o zmniejszeniu przez tę spółkę wraz z podmiotami zależnymi ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. w wyniku transakcji zbycia akcji Emitenta zawartych w dniu 12 lutego 2018 r., o następującej treści:
„Spółka POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-220 Warszawa, ul. Rajców 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000016274, kapitał zakładowy 1.380.000 zł, NIP: 524-030-21-57, REGON: 012770467 (dalej Spółka) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa”), będąc jednocześnie podmiotem dominującym wobec REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA i POL-MOT Auto S.A., niniejszym zawiadamia, że Spółka - w dniu 12 lutego 2018 r. na skutek zbycia na rynku regulowanym GPW przez POL-MOT Holding S.A. 117.235 akcji URSUS S.A. - posiada 42,52% akcji (25.164.642 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. wraz z akcjami posiadanymi przez spółki zależne REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA (5.618.830 akcji) oraz POL-MOT Auto S.A. (3.000.000 akcji). POL-MOT Holding S.A. samodzielnie posiada 16.545.812 akcji. Przed wyżej opisaną transakcją POL-MOT Holding S.A. (samodzielnie 16.663.047 akcji) wraz ze spółkami zależnymi (REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA – 5.618.830 akcje i POL-MOT Auto S.A. – 3.000.000 akcji) posiadał 42,72% akcji (25.281.877 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.”

Inne komunikaty