Notowania

URSUS: strona spółki
14.02.2018, 17:11

URS Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd URSUS S.A. (Emitent) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 r. otrzymał od INVEST – MOT sp. z o.o. (KRS 0000015858) zawiadomienie o zmniejszeniu przez tę spółkę wraz z podmiotami zależnymi ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. w wyniku transakcji zbycia akcji Emitenta zawartych w dniu 12 lutego 2018 r., o następującej treści:
„Spółka INVEST – MOT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-220 Warszawa, ul. Rajców 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000015858, kapitał zakładowy 2.001.000 zł, NIP: 524-000-50-05, REGON: 002053265 (dalej Spółka) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa”), będąc jednocześnie podmiotem dominującym wobec POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie i pośrednio wobec REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA i POL-MOT Auto S.A., niniejszym zawiadamia, że Spółka - w dniu 12 lutego 2018 r. na skutek zbycia na rynku regulowanym GPW przez POL-MOT Holding S.A. 117.235 akcji URSUS S.A.- posiada 45,90% akcji (27.164.642 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. wraz z akcjami posiadanymi przez spółkę zależną POL-MOT Holding S.A. (16.545.812 akcji) wraz z REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA (5.618.830 akcji) oraz POL-MOT Auto S.A. (3.000.000 akcji). INVEST-MOT Sp. z o.o. samodzielnie posiada 2.000.000 akcji. Przed wyżej opisaną transakcją INVEST-MOT Sp. z o.o. (samodzielnie 2.000.000 akcji) wraz ze spółką zależną (POL-MOT Holding S.A. – 16.663.047 akcji) oraz pośrednio zależnymi (REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA – 5.618.830 akcje i POL-MOT Auto S.A. – 3.000.000 akcji) posiadał 46,10% akcji (27.281.877 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. Spółka INVEST-MOT sp. z o.o. jest spółką dominującą względem spółki POL-MOT Holding S.A. oraz pośrednio (poprzez POL-MOT Holding S.A.) względem spółki REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA oraz POL-MOT Auto S.A. Na skutek powyższych transakcji nie nastąpiło przejście kontroli nad URSUS S.A., bowiem dominujący (pośrednio) akcjonariusz nie uległ zmianie.”

Inne komunikaty