Notowania

MTRANS: strona spółki
14.02.2018, 18:02

MTS Odwołanie prognoz finansowych Emitenta za 2017 rok

Zarząd M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), niniejszym postanawia o odwołaniu prognozy przychodów ze sprzedaży netto oraz zysku netto Emitenta za 2017 rok, przekazanych pierwotnie w Dokumencie informacyjnym z dnia 28 lutego 2017 roku. Odwołanie prognozy finansowej podyktowane jest wynikami oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonanej przez Zarząd oraz odnotowaniem znaczących różnic w stosunku do przyjętych założeń, przy uwzględnieniu wyników finansowych osiąganych w IV kwartale 2017 r.
Emitent wyjaśnia, iż odwołanie prognoz finansowych za rok 2017 jest spowodowana znacznie niższym niż zakładana wynikiem sprzedaży usług transportowych świadczonych przez Emitenta. Z jednej strony z uwagi na sytuację na rynku Emitent postanowił o ograniczeniu usług transportowych świadczonych poza granicami kraju, jak również z drugiej strony na wprowadzenie przez Emitenta znacznych rabatów dla klientów którzy w danym roku osiągną odpowiedni poziom wartościowy, w wyniku czego doszło do znaczącego zaniżenia przychodów Emitenta, co w konsekwencji przy kosztach związanych z zakupem floty samochodowej i jej utrzymaniem spowodowało osiągnięcie przez Emitenta zysku na znacznie niższym poziomie niż oczekiwany. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż prognozy ujawnione w dokumencie informacyjnym zostały przygotowane w oparciu o dane historyczne roku ubiegłego Emitenta oraz przy uwzględnieniu sytuacji na rynku oraz koniunktury gospodarczej istniejącej na dzień sporządzenia prognoz, jednakże z uwagi na sytuację na zmianę koniunktury gospodarczej jak również na rozwój konkurencji Emitent postanowił o odwołaniu przedmiotowych prognoz. Osoby reprezentujące spółkę: Łukasz Łodej - Prezes Zarządu

Inne komunikaty