Notowania

REVITUM: strona spółki
14.02.2018, 21:57

REV Zmiana stanu posiadania

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 lutego 2018 roku Emitent powziął informację od Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, o nabyciu przez Akcjonariusza łącznie 418.973 akcji Spółki. Transakcje zostały zawarte poza systemem obrotu.
Akcjonariusz na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), poinformował iż: W dniu 06/02/2018 Akcjonariusz zawarł umowę cywilno-prawną na podstawie której nabył łącznie 418.973 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji Emitenta, przy czym przeniesienie na Akcjonariusza 62.973 (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect nastąpi najpóźniej do dnia 07/02/2018, natomiast przeniesienie na Akcjonariusza 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych nastąpi w dniu 16 lutego 2018 roku. Przed transakcjami Akcjonariusz nie posiadał akcji Emitenta i przez to nie posiadał głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 32,39 proc. (trzydzieści dwie całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta, ani nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie. Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Inne komunikaty