Notowania

REVITUM: strona spółki
14.02.2018, 22:02

REV Zmiana stanu posiadania

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2018 roku Emitent powziął informację od Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, o nabyciu przez Akcjonariusza łącznie 215.044 akcji Spółki. Transakcje zostały zawarte poza systemem obrotu.
Akcjonariusz na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) poinformował, iż: W dniu 09/02/2018 Akcjonariusz zawarł umowę cywilno-prawną na podstawie której nabył łącznie 215.044 (dwieście piętnaście tysięcy czterdzieści cztery) akcji Emitenta. Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 418.973 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje Emitenta dające 32,39% kapitału zakładowego i 26,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 634.017 sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemnaście) akcji Emitenta dających 49,02% kapitału zakładowego i 39,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta, ani nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie. Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Jednocześnie Akcjonariusz przypomniał, że zgodnie z umową zawartą w dniu 6 lutego 2018 roku, podmiot zobowiązany (zbywca akcji) powinien przenieść na Akcjonariusza kolejne 356.000 akcji Emitenta.

Inne komunikaty