Notowania

BLU Objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 048 LMB FIZAN

Zarząd Blumerang Investors S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 13 marca 2018 r. Spółka otrzymała od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pismo informujące, że w dniu 6 marca 2018 r. zarząd AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonał przydziału na rzecz Spółki 2018 certyfikatów inwestycyjnych serii 048 funduszu: LMB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o łącznej wartości 1.753.460,38 zł, w wyniku czego Spółka przedmiotowe certyfikaty inwestycyjne objęła.

Inne komunikaty