Notowania

ALDA: strona spółki
19.03.2018, 12:21

ALD Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie publicznej - korekta raportu bieżącego nr 2/2018

Zarząd Spółki Alda S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich koryguje raport bieżący nr 2/2018r. ponieważ błednie podano nazwę akcjoonariusza , od którego wpłynęło zawiadomienie . Prawidłowa treść raportu brzmi :
Zarząd Spółki Alda S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich informuje , że w dniu 19-03-2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie zw trybie art.69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych , od akcjonariusza Karola Maziarza o następującej treści : Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że zmniejszyłem procentowy udział w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Alda S.A. Powyższe zdarzenie nastąpiło, wskutek zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, które miało miejsce w dniu 12 marca 2018 r. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego, posiadałem 450 000 sztuk akcji, które stanowią 28,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 731 725 głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stanowią 31,44% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału posiadam 450 000 sztuk akcji, które stanowią 19,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 731 725 głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stanowią 24,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informuję również, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wykluczam zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Inne komunikaty