Notowania

ALDA: strona spółki
19.03.2018, 12:28

ALD Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd Spółki Alda S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich informuje , że w dniu 19-03-2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych , od akcjonariusza MiK sp. z o.o. o następującej treści : Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że reprezentowana przeze mnie spółka zmieniła procentowy udział w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Alda S.A. poprzez zwiększenie ilości posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Powyższe zdarzenie nastąpiło, wskutek zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, które miało miejsce w dniu 12 marca 2018r.
Przed podwyższeniem kapitału zakładowego, MIK Sp. z o.o. posiadała 395 000 sztuk akcji, które stanowią 24,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 565 000 głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stanowią 24,27% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału MIK Sp. z o.o. posiada 1 095 000 sztuk akcji, które stanowią 47,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 1 265 000 głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stanowią 41,79% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informuję również, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia MIK Sp. z o.o. nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty