Notowania

BOGDANKA: strona spółki
30.03.2018, 14:12

LWB Wykup obligacji w terminie

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 marca 2018 r. Spółka dokonała wykupu 750 obligacji serii BOGD02 300318 o wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) każda, wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji. Program emisji obligacji został ustanowiony w oparciu o zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę dotyczącą Programu emisji obligacji, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2013 z dnia 23 września 2013 r.
Wykup Obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Wykup obligacji został dokonany zgodnie z terminem przewidzianym w Umowie Programowej, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2013 z dnia 27 września 2013 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 6 RMF GPW

Inne komunikaty