Notowania

EFIXDM: strona spółki
6.04.2018, 10:17

EFX nabycie akcji przez Rymaszewski Asset Ltd.

Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu ( dalej jako „Spółka”), informuje że do Spółki wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:
„Na podstawie Art. 69 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd informuje, że w wyniku kupna akcji zwiększył zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki EFIX Dom Maklerski S.A.. Zwiększenie zaangażowania nastąpiło w wyniku zakupu 12 750 oraz 51 750 akcji imiennych spółki w drodze dwóch umów cywilno-prawnych w dniu 05.04.2018r. Nabyte 64 500 akcje imienne uprawniają do 129 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Bezpośrednio przed transakcją Rymaszewski Asset Ltd posiadał 524 akcje na okaziciela spółki, co stanowiło 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki EFIX Dom Maklerski S.A. Łącznie, aktualnie posiada 65 024 akcji, stanowiących 7,2 % kapitału zakładowego i uprawnia do 8,1 % głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki EFIX Dom Maklerski”.

Inne komunikaty