Notowania

KGHM: strona spółki
11.04.2018, 14:07

KGH Zmiana w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka powzięła informację o dokonaniu 4 kwietnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przyjętej uchwałą z dnia 15 marca 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Spółka przekazuje poniżej zmianę wprowadzoną w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.: W § 6 ust.1 Statutu Spółki dodaje się punkt 85 o następującej treści: „85) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)”. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)

Inne komunikaty