Notowania

TAURONPE: strona spółki
13.04.2018, 12:42

TPE Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2018 i 8/2018 z dnia 20 marca 2018 r. oraz nr 9/2018 z dnia 24 marca 2018 r., Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, otrzymany w dniu 12 kwietnia 2018 r. od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. reprezentującej akcjonariusza Spółki, tj. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.
Jako uzasadnienie powyższego projektu uchwały akcjonariusz podał, iż wskazana w projekcie uchwały liczba członków Rady Nadzorczej Spółki ma na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w składzie organu nadzorczego i jest zgodna z §22 Statutu Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłosiło kandydaturę Pana Marcina Szlenka (Szlenk) na Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji. Zgłoszenie kandydata wraz z jego oświadczeniem i życiorysem zawodowym zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty