Notowania

ALUMETAL: strona spółki
17.04.2018, 15:14

AML Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając stosownie do § 12 ust. 5 Statutu Spółki powołała dotychczas sprawujących funkcje w Zarządzie: Pana Szymona Adamczyka, Pana Krzysztofa Błasiaka, Pana Przemysława Grzybka oraz Panią Agnieszkę Drzyżdżyk na kolejną trzyletnią kadencję powierzając im dotychczasowe funkcje w Zarządzie Spółki, tj. odpowiednio Panu Szymonowi Adamczykowi funkcję Prezesa Zarządu, Panu Krzysztofowi Błasiakowi funkcję Wiceprezesa Zarządu, Panu Przemysławowi Grzybkowi funkcję Członka Zarządu oraz Pani Agnieszce Drzyżdżyk funkcję Członka Zarządu.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu: • nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, • nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu oraz są zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty