Notowania

FITEN: strona spółki
14.05.2018, 17:41

FTN Szacunkowe wyniki finansowe za 2017 r.

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej FITEN S.A. w restrukturyzacji oraz Emitenta, za 2017 r., tj. za okres 01.01.2017-31.12.2017.
- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 308,3 mln zł, wobec 442,0 mln zł za rok 2016, co stanowi spadek o 133,7 mln zł, - Skonsolidowana szacunkowa strata ze sprzedaży wyniosła 1,7 mln zł, wobec 0,1 mln zł skonsolidowanego zysku ze sprzedaży za rok 2016, co stanowi spadek o 1,8 mln zł. - Skonsolidowana szacunkowa strata netto wyniosła 2,1 mln zł, wobec 5,3 mln zł straty netto za rok 2016, co stanowi wzrost wyniku o 3,2 mln zł. - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Emitenta wyniósł 302,1 mln zł, wobec 436,0 mln zł za rok 2016, co stanowi spadek o 133,9 mln zł. - Jednostkowa szacunkowa strata ze sprzedaży wyniosła 2,0 mln zł, wobec 0,1 mln zł zysku ze sprzedaży za rok 2016, co stanowi spadek o 2,1 mln zł. - Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 1,3 mln zł, wobec 4,3 mln zł za rok 2016, co stanowi wzrost wyniku o 3,0 mln zł. Zmiana wyników spowodowana jest głównie aktualizacją (zmniejszeniem) rezerw w wys. 1,6 mln zł – autokorekta w trakcie badania sprawozdania finansowego oraz dokonaniem odpisów aktualizujących należności i zapasy (zwiększenie) w wys. 2,3 mln zł również dokonanego w drodze autokorekty. W wyniku korekty audytora dokonano reklasyfikacji kosztów związanych z restrukturyzacją z pozycji Koszty ogólnego zarządu (zmniejszenie) do pozycji Pozostałe koszty operacyjne (zwiększenie) w wysokości 0,5 mln zł. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania ostatecznego sprawozdania finansowego i badania przez biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR.

Inne komunikaty