Notowania

BOGDANKA: strona spółki
16.05.2018, 18:02

LWB Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 16 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o podział zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2017 w wysokości 673.281.183,53 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 53/100) i przeznaczenia go w całości na kapitał rezerwowy Spółki.
Zarząd skierował przedmiotowy wniosek do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Wniosek Zarządu Spółki wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty