Trwa ładowanie...

Notowania

BIOERG: strona spółki
22.05.2018, 22:08

BER Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2018 roku.

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, , sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiana Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. 14.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty