Notowania

EMMERSON: strona spółki
29.05.2018, 13:43

EMM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 ("Spółka"), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.
Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i proponowaną treść postanowień Statutu Spółki: Aktualna treść § 19 ust. 2 statutu: „2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są: - dwóch członków Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie, - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.” Proponowana treść § 19 ust. 2 Statutu Spółki (po zmianie): „2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są: a) Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub b) dwóch członków Zarządu łącznie lub c) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Załączniki

Inne komunikaty