Notowania

ALDA: strona spółki
30.05.2018, 10:03

ALD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku

Zarząd ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390068 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Melioracyjnej 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa Prawna: art. 402^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty