Notowania

MILKPOL: strona spółki
30.05.2018, 13:51

MLP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [Spółka], działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,informuje niniejszym o zwołaniu – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki [http://www.milkpol.com.pl] – na dzień 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi, przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki. 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki. 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [WZ]: Ogłoszenie o WZ – 30 maja 2018 roku, Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 10 czerwca 2018 roku, Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 31 maja 2018 roku do 11 czerwca 2018 roku, Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 5 czerwca 2018 roku, Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2018 roku, Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 21 czerwca 2018 roku, Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 26 czerwca 2018 roku, Dzień WZ – 26 czerwca 2018 roku, godzina 14:00. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.

Załączniki

Inne komunikaty