Notowania

BLUETAX: strona spółki
30.05.2018, 21:24

BTG Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku

Zgodnie z art.70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o społkach publicznych Zarząd Blue Tax Group S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku posiadali co najmniej 5 % głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji oraz wskazaniem procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów:
1. Mirosław Stanisławski - 51.820.000 akcji, 77.220.000 głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 maja 2018 r. 86,07 % , udział w ogólnej liczbie głosów 46,69 % 2. Mediator Sp. z o.o. - 6.501.100 akcji, 6.501,100 głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 maja 2018 r. 7,25 % , udział w ogólnej liczbie głosów 3,93 %

Inne komunikaty