Notowania

MPAY: strona spółki
30.05.2018, 22:44

MPY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 512 ze zm.) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 maja 2018 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu akcjonariuszowi z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
GRUPA LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie: 46.375.000 akcji, które dają prawo do 46.375.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 95,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Głosy przysługujące GRUPA LEW S.A. stanowiły 100% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 maja 2018 roku

Inne komunikaty