Notowania

FITEN: strona spółki
31.05.2018, 14:14

FTN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji na dzień 28 czerwca 2018 r.

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) działając na podstawie 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN S.A. w restrukturyzacji („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej, 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017, 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku 14. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty