Notowania

PROMISE: strona spółki
4.06.2018, 17:08

PRO Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy przez Spółkę APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 czerwca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za rok 2017 w wysokości 1.956.513,40 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych 40/100) tj. 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) na jedną akcję.
Prawo do dywidendy przysługuje 8.506.580 akcjom. Pakiet, liczący 1.604.106 akcji, będący w posiadaniu Spółki, nie uczestniczy w podziale zysku. Zarząd Spółki proponuje, aby wyznaczyć: Dzień dywidendy na dzień 1 sierpnia 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2018 roku. Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Inne komunikaty