Notowania

TOYA: strona spółki
13.06.2018, 14:21

TOA Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent), informuje o otrzymaniu, w dniu 13 czerwca 2018 r., powiadomienia o którym mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.) od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Koprowskiego o transakcjach na akcjach Emitenta.
Powiadomienie o którym mowa wyżej stanowi załącznik do przedmiotowego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty