Notowania

PANOVA: strona spółki
13.06.2018, 15:44

NVA Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. został zawarty aneks do umowy kredytowej pomiędzy mBankiem S.A. Oddział Korporacyjny w Katowicach jako Bankiem, a Emitentem jako Kredytobiorcą.
Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, została zawarta w dniu 05.07.2017 r. Na podstawie zawartej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym („Kredyt”) w wysokości nieprzekraczającej 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Na podstawie zawartego aneksu do umowy kredytowej Bank dokonał podwyższenia kwoty Kredytu do wysokości 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Kredytobiorca zobowiązał się do spłaty Kredytu w terminie do dnia 28.06.2019 r. W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Klient zobowiązuje się ustanowić następujące zabezpieczenia: 1) hipotekę umowną do kwoty 19.500.000,00 zł na nieruchomości w Kamiennej Górze i Rybniku, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 19.500.000,00 zł. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty