Notowania

K2I Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

Zarząd K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż działając w wykonaniu upoważnienia do nabycia Akcji w celu ich umorzenia, udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą numer 22 z dnia 16 czerwca 2015 roku, Spółka nabyła w terminie 4 czerwca –13 czerwca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9264 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w transakcjach stanowiących łącznie ponad 0,37% udziału w kapitale zakładowym oraz ponad 0,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez Dom Maklerski mBanku (adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa), prowadzonym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa). W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 11940 akcji własnych K2 Internet S.A., stanowiących łącznie ponad 0,48% kapitału zakładowego i dających prawo do ponad 0,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 0,48% ogólnej liczby głosów. W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 4 czerwca –13 czerwca 2018 roku. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.

Załączniki

Inne komunikaty