Notowania

PKPCARGO: strona spółki
13.06.2018, 16:29

PKP Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 13 czerwca 2018 r., wraz z wynikami głosowań.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 8) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty