Notowania

BUDIMEX: strona spółki
13.06.2018, 16:35

BDX Wybór najkorzystniejszej oferty na Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: m. Szczuczyn – w. Ełk Południe

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2018 roku został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: m. Szczuczyn – w. Ełk Południe
Wartość oferty netto: 546.752.596,00 zł Termin rozpoczęcia: dzień zawarcia umowy Termin zakończenia: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat Okres rękojmi: 60 miesięcy Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: do 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Inne komunikaty