Notowania

NEWAG: strona spółki
13.06.2018, 16:58

NWG Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 r.

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał powziętych w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady zostały wznowione po ogłoszeniu przerwy w dniu 6 czerwca 2018 r.
Dokumenty będące przedmiotem głosowania zostały przekazane w jednostkowym raporcie rocznym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym, które zostały opublikowane 16 kwietnia 2018 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Załączniki

Inne komunikaty