Notowania

SET Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12.06.2018 r. na skutek transakcji zawartej poza rynkiem NewConnect zbył łącznie 423.624 (czterysta dwadzieścia trzy tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji MODE Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Straszynie, stanowiących 7,16% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu MODE Spółka Akcyjna.
Emitent informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej posiada na dzień 13.06.2018 r. 882.285 akcji co stanowi 14,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. SETANTA ASI S.A. okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie MODE S.A.

Inne komunikaty