Notowania

NEWAG: strona spółki
13.06.2018, 17:09

NWG Powołanie Członków Zarządu kolejnej kadencji

Zarząd NEWAG S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
W skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji zostali powołani: 1.Zbigniew Konieczek - Prezes Zarządu, 2.Bogdan Borek - Wiceprezes Zarządu, 3.Józef Michalik - Wiceprezes Zarządu. Członkowie Zarządu legitymują się następującym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym: Zbigniew Konieczek Zbigniew Konieczek z NEWAG S.A. związany jest od ponad 30 lat. Karierę zawodową rozpoczynał na stanowisku mechanika pojazdów spalinowych. W latach 1984-1988 pracował jako mistrz produkcji na wydziale napraw lokomotyw spalinowych, a w roku 1988objął stanowisko kierownika oddziału napraw wózków wagonowych. W latach 1996-1998 pracował jako specjalista marketingu. W 1998 roku na trzy lata opuścił Spółkę, by objąć stanowisko prezesa zarządu w Kuźnia Glinik sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. W czerwcu 2001 roku wrócił do Spółki i objął funkcję prezesa Zarządu Spółki. Zbigniew Konieczek uzyskał tytuł technika w Technikum Kolejowym w Nowym Sączu, a następnie tytuł inżyniera Politechniki Krakowskiej na Wydziale Transportu (kierunek: utrzymanie i eksploatacja pojazdów). Ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu-NLU w Nowym Sączu. Bogdan Borek Bogdan Borek karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim Arabski & Gawor s.c. z siedzibą w Warszawie. W latach 1994-2000 zajmował stanowisko kierownika zespołu ekonomicznego w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie: Kredyt Bank S.A.). W latach 2000-2001 pracował w FM GLINIK S.A. z siedzibą w Gorlicach na stanowisku dyrektora finansowego. Od 2001 roku pracuje w Spółce jako dyrektor finansowy. Od 2015 sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu NEWAGS.A. Bogdan Borek jest absolwentem Akadamii Ekonomicznej w Krakowie. Józef Michalik Józef Michalik - wykształcenie wyższe, mgr inż. Elektronik, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął we wrześniu 1989 r. w firmie Optimus S.A. w dziale technicznym na stanowisku Dyrektora Technicznego. Od roku 1994 Wiceprezes Zarządu ds. technicznych. Pracę w Optimus S.A. zakończył na stanowisku Dyrektora IT w roku 2001. Od września 2001 do czerwca 2003 był zatrudniony w TTI Inventel S.A. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży. W latach 2003-2005 zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Unicard S.A. Następnie zatrudniony w Zakładach Automatyki Polna S.A. na stanowisku Dyrektora Marketingu i Sprzedaży, Członka Zarządu. Od sierpnia 2009 roku zatrudniony w Newag S.A. na stanowisku Dyrektora Marketingu, a od 2016 roku jako Wiceprezes Zarządu. Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Inne komunikaty