NTT Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r., na podstawie § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Zarząd NTT System S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 13 czerwca 2018 r., zostali powołani do składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, obejmującej okres od 8 października 2018 roku do 7 października 2020 roku, następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1. Pan Janusz Cieślak, 2. Pan Przemysław Fabiś, 3. Pan Grzegorz Kurek, 4. Pan Davinder Singh Loomba, 5. Pan Andrzej Rymuza. Wszyscy Panowie zostali powołani do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję. Informacja o osobach powołanych do Rady Nadzorczej NTT System S.A. VIII kadencji: 1) Janusz Cieślak Pan Janusz Cieślak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem : - Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego; - Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej; - Podyplomowego Studium dla Dyrektorów Zarządzających Zasobami Ludzkimi; Pan Janusz Cieślak posiada uprawnienia (egzamin państwowy) dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Przebieg kariery zawodowej : 1965 - 1973 CHZ CIECH Warszawa – handlowiec 1973 - 1978 Sekretarz Naukowy Podyplomowego Studiu m Służby Zagranicznej 1979 - 1981 Charge d’ Affaires – Radca Handlowy Polskiej Ambasady w Rangunie – Birma 1982 - 1987 Dyrektor - Polsko – Singapurska Spółka Handlowa „POLSIN” 1987 - 1991 Charge d’ Affaires – Radca Handlowy Polskiej Ambasady w Singapurze 1992 - Biuro Promocji Zagranicznej Krajowej Izby Gospodarczej – przygotowanie powołania Polskiego Centrum Handlu i Promocji w Londynie 1992 - 1995 Dyrektor – Polskie Centrum Handlu i Promocji – Londyn - Wielka Brytania 1996 - 1999 – Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia – Spółka CIECH S.A w Warszawie 1999 - 2000 – Doradca Prezesa Spółki – Ciech S.A. w Warszawie 2001 - 2010 – Wiceprezes Stowarzyszenia Polski Klub Biznesu 2007 - 2013 – Wiceprezydent Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu z siedzibą w Niemczech 2012 - do chwili obecnej – Prezes Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu – Polska z siedzibą w Warszawie 2) Przemysław Fabiś Pan Przemysław Fabiś jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalności "Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw". Przemysław Fabiś posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz status ACCA affiliate. Przebieg kariery zawodowej: 2000 - 2004 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. - Asystent w dziale audytu, Senior w dziale audytu 2004 - 2007 Ernst & Young Audit Sp. z o.o. - Senior w dziale audytu, Manager w dziale audytu 2007 - 2011 ELTEL Networks S.A. - Dyrektor finansow y, Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu 2008 - TKC ZUST Sp. z o.o. (następnie połączona z E LTEL Networks S.A.) Członek Zarządu 2011 – 2015/2016 ELTEL Networks S.A., Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny 2016 - 2016 Business Unit Fixed Communication, Grupa ELTEL - Dyrektor ds. fuzji, przejęć i zarządzania zmianą 2016 - obecnie - PF Advisory Services Sp. z o.o. - Prezes Zarządu i wspólnik 3) Grzegorz Kurek Pan Grzegorz Kurek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej specjalność „międzynarodowe rynki finansowe”. Od dnia 06 sierpnia 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki „KUREK I TRYBOŃ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 4) Davinder Singh Loomba Pan Davinder Singh Loomba jest absolwentem Technicznej Uczelni Sang Nila Utama General w Singapurze (uzyskał Certyfikat of Examination „0” Level -odpow iednik polskiego licencjatu). Przebieg kariery zawodowej: 1978 - 1984 Armia Singapuru - Kontroler Techniczny 1985 - 2000 Lincoln Computers - Partner/Właściciel 1992 - obecnie wspólnik Maharaja Sp. z o.o. w likwidacji 5) Andrzej Rymuza Pan Andrzej Rymuza jest absolwentem Technikum Łączności w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej: 1992 - 1994 ICL Poland LTD - stanowisko inżyniera serwisowego systemów UNIX LTD 1995 - 2000 Sun Microsystem Poland Sp. z o.o- stanowisko inżyniera systemowego baz danych oraz dyrektora handlowego odpowiedzialnego za rynek telekomunikacyjny 2000 - 2006 EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o - Dyrektor Handlowy Od sierpnia 2006 roku Pan Andrzej Rymuza pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. i jest Zastępcą Dyrektora Generalnego. Działalność wykonywana przez członków Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Rada Nadzorcza VIII kadencji ukonstytuuje się na naj bliższym posiedzeniu po wygaśnięciu mandatu rady nadzorczej VII kadencji. Aktualne informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej można odnaleźć na stronie http://relacje.ntt.pl/wladze_spolki

Inne komunikaty

Notowania