Notowania

DELKO: strona spółki
13.06.2018, 17:55

DEL Powołanie członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Delko S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku podjęło uchwalę o powołaniu na stanowisko członka Rady Nadzorczej pana Marka Stanisława Szydłowskiego.
Rada Nadzorcza w dniu 13 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Komitetu Audytu pana Marka Stanisława Szydłowskiego. Pan Marek Stanisław Szydłowski ukończył 59 lat. - Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. W 1997 roku uzyskał tytuł Licencjata z zakresu ekonomii przemysłu na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. W latach 1985 – 1988 pracował w przedsiębiorstwach państwowych na stanowiskach referent ds. kalkulacji cen i kierownik działu ekonomicznego. W latach 1989 – 1995 rozpoczął własną działalność gospodarczą, początkowo jednoosobową, a następnie w ramach spółki cywilnej - branża: handel detaliczny. Od 1995 do 2008 roku udziałowiec spółki Sedal Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. Zajmowane stanowiska: dyrektor finansowy, Wiceprezes zarządu, Prezes zarządu - branża: handel detaliczny. Od 2009 do 2017 dyrektor finansowy, prokurent spółki RHS Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu - branża: handel detaliczny. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Inne komunikaty