Notowania

KVT Informacja nt. nawiązania współpracy w zakresie produkcji napojów

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w ramach prowadzonych działań mających na celu m.in. umacnianie czołowej pozycji Emitenta na rynku polskim, w dniu 18 marca 2018 r. do Spółki wpłynął podpisany przez drugą stronę – jednego ze światowych liderów rynku napojów gazowanych („Kontrahent”) – egzemplarz istotnego porozumienia o współpracy w zakresie prowadzenia przez Spółkę produkcji uzgodnionych produktów Kontrahenta na jego rzecz i pod jego marką („Porozumienie”).
Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie przez Strony warunków współpracy w zakresie produkcji na zamówienie Kontrahenta przez Spółkę uzgodnionego asortymentu produktów. Porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat. Każdorazową podstawą do realizacji Porozumienia będą dokonywane odrębne zamówienia kierowane każdorazowo przez Kontrahenta do Spółki. Porozumienie nie przewiduje możliwości naliczania przez żadną ze Stron kar umownych, przy czym zgodnie z jego treścią strony ponoszą na zasadach ogólnych pełną odpowiedzialność za zawinioną szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Porozumienia. Pozostałe warunki Umowy, w tym warunki jej rozwiązania i wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Z uwagi na ramowy charakter Porozumienia, Kontrahent nie posiada zobowiązania względem składania zamówień, jak również nie został określony minimalny poziom gwarantowanych zamówień i tym samym na dzień zawarcia Porozumienia Emitent nie jest w stanie w sposób rzetelny oraz precyzyjny określić oczekiwanych przychodów ze sprzedaży realizowanych z tytułu przedmiotowej Umowy. Szacunkowa wartość pojedynczego zamówienia wynosić będzie ok. 1,3 mln zł, przy czym Emitent wyjaśnia, iż w przypadku satysfakcjonującego przebiegu współpracy Emitent oczekuje docelowo odnawiania zamówień w perspektywie średnio ok. czterech zamówień miesięcznie. Mając powyższe na uwadze Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja zawartej z Kontrahentem Umowy stanowi istotną pozycję w portfelu zamówień realizowanych przez Emitenta w kolejnych latach i będzie miała istotny wpływ na utrzymanie bieżących, jak i przyszłych przychodów i wyników Emitenta.

Inne komunikaty