Notowania

BUMECH: strona spółki
25.06.2018, 16:46

BMC Powołanie członka Rady Nadzorczej

BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 25.06.2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Marcina Białkowskiego. Pan Marcin Białkowski złożył oświadczenie, w których informuje iż:
• nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem BUMECH S.A., która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna; • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu; • nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Emitenta (uwzględniając główne miejsca pracy) przedstawia się następująco: Pan Marcin Białkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Zarządzanie Międzynarodowymi Przedsięwzięciami Górniczymi). W 2018 roku ukończył w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Franklin University Master of Business Administration Executive MBA – Business Trends. Posiada wieloletnie doświadczenie w handlu, konsultingu, pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej oraz zarządzaniu projektami. Pierwsze zawodowe szlify zdobywał w takich spółkach jak MK Cafe, Henkel czy Ergis jako Regionalny Przedstawiciel Handlowy. Pracował również w Administracji Samorządowej. W latach 2003 – 2006 był członkiem Komisji Oceny Projektów we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (PHARE 2001, 2002,2003 i ZPORR). W latach 2003-2004 szkolił się w Instytucie Współpracy Partnerstwa Lokalnego w Katowicach pod Patronatem Prezydenta RP i Departamentu Pracy USA. W latach 2006 – 2008 pracował jako Dyrektor Departamentu Dywersyfikacji i Nowych Przedsięwzięć w KGHM Polska Miedź SA, w latach 2006-2008 zasiadał w Radzie Nadzorczej Zanam – Legmet Sp. z o.o., w latach 2006 – 2007 był członkiem Rady Nadzorczej „KGHM Zagłębie Lubin” Sportowa Spółka Akcyjna. Od 2006 aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości, działając w Związku Pracodawców Polska Miedź, najpierw jako członek Komisji Rewizyjnej, potem Członek Rady Wykonawczej, Wiceprezes Związku a obecnie jako Wiceprezes Zarządu. W latach 2007 – 2008 zasiadał w Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. Od 2009 roku jest Członkiem Rady Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu. W latach 2010 – 2016 zarządzał spółką Capital Concept Sp. z o.o., która zajmowała się optymalizacją zużycia mediów i ich zdalnym odczytem. Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty