Notowania

MAXIMUS: strona spółki
26.06.2018, 18:44

MAX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Zarząd Spółki MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335507, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba-Dorak i Beaty Firyn Spółka Cywilna przy ul. Cyniarskiej 36.
Akcjonariusz: GRZEGORZ LOREK Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 1.481.473 Udział w ogólnej liczbie głosów - 79,01 % Udział w liczbie głosów na WZA - 100 %

Inne komunikaty