Notowania

KVT Informacja o wypłacie dywidendy

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące
w dniu 28 czerwca 2018 roku postanowiło podzielić zysk uzyskany w roku obrotowym 2017 w wysokości 5.909.784,74 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote i 74/100) w następujący sposób:  kwotę 2.940.435,12 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i 12/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,24 zł na jedną akcję,  kwotę 2.969.352,62 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa i 62/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 28 września 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 października 2018 roku. Dywidendą objętych zostało 12.251.813 akcji Spółki.

Inne komunikaty