Notowania

ATREM: strona spółki
10.07.2018, 13:41

ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 10 lipca 2018 r. powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) przez ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ).
Wartość oferty spółki Contrast sp. z o. o. wynosi 9.477.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100), tj. 11.656.710,00 zł brutto. Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2018-11-23
ATR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta szeregu umów ze spółką PCC Rokita S.A.
1,68
-0,60
2018-11-13
ATR SA-QSr3 2018
1,94
-1,03
2018-10-24
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia „Modernizacja stacji R-163 Milicz”
1,96
0,00
2018-10-03
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja stacji R-163 Milicz”
2,24
-1,79
2018-10-02
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych
2,30
-1,30
2018-10-02
ATR Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
2,30
-1,30
2018-10-02
ATR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
2,30
-1,30
2018-09-27
ATR Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2,19
0,00
2018-09-13
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolnego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego”
2,24
-3,57
2018-09-11
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.
2,36
0,00