Notowania

GRAPHIC: strona spółki
26.07.2018, 19:19

GRP Zawarcie umowy pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia

Zarząd Wolfs Technology Fund S.A., (dawniej: Graphic S.A.) z siedzibą w Chorzowie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 lipca 2018 r. powziął informację o podpisaniu obustronnie umowy pożyczki, datowanej na dzień 23 lipca 2018 r. (dalej: Umowa Pożyczki), zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Wojciechem Lass, będącym akcjonariuszem (dalej: Akcjonariusz) Emitenta.
Na mocy w/w Umowy Pożyczki Akcjonariusz udzielił Spółce pożyczki pieniężnej w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Emitent zobowiązał się do zwrotu całej umownej kwoty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 16 lutego 2019 r. Oprocentowanie pożyczki wynikające z Umowy Pożyczki zostało określone na 2 proc. wartości kwoty pożyczki za cały okres jej trwania. Emitent na mocy zawartej Umowy Pożyczki zobowiązał się do ustanowienia, tytułem zabezpieczenia wykonania w/w umowy na nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 6 w Gdyni hipoteki do kwoty 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku braku zapłaty kwoty pożyczki w wyznaczonym terminie, skutkujący wypowiedzeniem Umowy Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym, Akcjonariusz podejmie wszelkie działania egzekucyjne zmierzające do zaspokojenia swoich roszczeń wraz z odsetkami ustawowymi. Dodatkowo Emitent zobowiązał się do zapłaty kosztów windykacyjnych w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Na mocy zawartej Umowy Pożyczki, Akcjonariusz będzie miał prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, a całe roszczenie stanie się natychmiast wymagalne i Spółka zapłaci je bezzwłocznie na pisemne wezwanie Akcjonariusza w przypadku sprzedaży w/w nieruchomości ustanowionej zabezpieczeniem pożyczki przez Emitenta i/lub wszczęcia wobec Spółki sądowego postępowania egzekucyjnego przez podmiot trzeci, jeśli postępowania to zagrażałoby interesom Akcjonariusza. Pozostałe warunki w/w Umowy Pożyczki nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa Pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 lipca 2018 r. przed notariuszem Agnieszką Oleszczuk-Kowalską w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej nr 44/1 została ustanowiona hipoteka oraz Zarząd Spółki złożył oświadczenie o poddaniu Spółki egzekucji (Akt notarialny Rep. A nr 2842/2018). Dokonanie powyższych czynności, tj. ustanowienie hipoteki oraz złożenia oświadczenia o poddaniu Spółki egzekucji, objętych w/w aktem wynika z zobowiązań Emitenta przewidzianych w powyższej Umowie Pożyczki.

Inne komunikaty