Notowania

TAURONPE: strona spółki
27.07.2018, 16:48

TPE Wyniki testów na utratę wartości

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „TAURON”) informuje, że 27 lipca 2018 r. zostały zakończone główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej TAURON na 30 czerwca 2018 r.
Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne: - wysoka zmienność warunków górniczo-geologicznych w kopalniach należących do Grupy Kapitałowej TAURON, co niekorzystnie wpływa na osiągane wolumeny produkcji węgla handlowego, - niekorzystny układ frontu wydobywczego (krótkie wybiegi ścian), co generuje dodatkowe koszty przezbrojeń, - ograniczona konkurencja na rynku materiałów i usług górniczych skutkująca znaczącym wzrostem ich cen, - wzrost kosztów CO2 i cen węgla, - zmiany regulacji w zakresie OZE (dotyczące sposobu wyznaczania opłaty zastępczej oraz opodatkowania farm wiatrowych) mające pozytywny wpływ na wyniki finansowe generowane przez aktywa oparte na odnawialnych źródłach energii. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2018 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenia wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. Nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (wartość netto odpisów) wynosi 388 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2018 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w obszarze Wydobycie w wysokości 1 041 mln zł. Natomiast w obszarze Wytwarzanie nadwyżka odpisów odwróconych nad tworzonymi dotycząca akcji i udziałów wynosi 65 mln zł. Nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym (wartość netto odpisów) wynosi 976 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 976 mln zł. Wartość powyższych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe). Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych TAURON Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2018 r., których publikację zaplanowano na 22 sierpnia 2018 r.

Inne komunikaty